cycles.txt 21KB


 1. {
 2. "RV32GC" : [
 3. {
 4. "name" : "LUI",
 5. "size" : 32,
 6. "delay" : 1
 7. },
 8. {
 9. "name" : "AUIPC",
 10. "size" : 32,
 11. "delay" : 1
 12. },
 13. {
 14. "name" : "JAL",
 15. "size" : 32,
 16. "delay" : 1
 17. },
 18. {
 19. "name" : "JALR",
 20. "size" : 32,
 21. "delay" : 1
 22. },
 23. {
 24. "name" : "BEQ",
 25. "size" : 32,
 26. "delay" : [1, 3]
 27. },
 28. {
 29. "name" : "BNE",
 30. "size" : 32,
 31. "delay" : [1, 3]
 32. },
 33. {
 34. "name" : "BLT",
 35. "size" : 32,
 36. "delay" : [1, 3]
 37. },
 38. {
 39. "name" : "BGE",
 40. "size" : 32,
 41. "delay" : [1, 3]
 42. },
 43. {
 44. "name" : "BLTU",
 45. "size" : 32,
 46. "delay" : [1, 3]
 47. },
 48. {
 49. "name" : "BGEU",
 50. "size" : 32,
 51. "delay" : [1, 3]
 52. },
 53. {
 54. "name" : "LB",
 55. "size" : 32,
 56. "delay" : 1
 57. },
 58. {
 59. "name" : "LH",
 60. "size" : 32,
 61. "delay" : 1
 62. },
 63. {
 64. "name" : "LW",
 65. "size" : 32,
 66. "delay" : 1
 67. },
 68. {
 69. "name" : "LBU",
 70. "size" : 32,
 71. "delay" : 1
 72. },
 73. {
 74. "name" : "LHU",
 75. "size" : 32,
 76. "delay" : 1
 77. },
 78. {
 79. "name" : "SB",
 80. "size" : 32,
 81. "delay" : 1
 82. },
 83. {
 84. "name" : "SH",
 85. "size" : 32,
 86. "delay" : 1
 87. },
 88. {
 89. "name" : "SW",
 90. "size" : 32,
 91. "delay" : 1
 92. },
 93. {
 94. "name" : "ADDI",
 95. "size" : 32,
 96. "delay" : 1
 97. },
 98. {
 99. "name" : "SLTI",
 100. "size" : 32,
 101. "delay" : 1
 102. },
 103. {
 104. "name" : "SLTIU",
 105. "size" : 32,
 106. "delay" : 1
 107. },
 108. {
 109. "name" : "XORI",
 110. "size" : 32,
 111. "delay" : 1
 112. },
 113. {
 114. "name" : "ORI",
 115. "size" : 32,
 116. "delay" : 1
 117. },
 118. {
 119. "name" : "ANDI",
 120. "size" : 32,
 121. "delay" : 1
 122. },
 123. {
 124. "name" : "SLLI",
 125. "size" : 32,
 126. "delay" : 1
 127. },
 128. {
 129. "name" : "SRLI",
 130. "size" : 32,
 131. "delay" : 1
 132. },
 133. {
 134. "name" : "SRAI",
 135. "size" : 32,
 136. "delay" : 1
 137. },
 138. {
 139. "name" : "ADD",
 140. "size" : 32,
 141. "delay" : 1
 142. },
 143. {
 144. "name" : "SUB",
 145. "size" : 32,
 146. "delay" : 1
 147. },
 148. {
 149. "name" : "SLL",
 150. "size" : 32,
 151. "delay" : 1
 152. },
 153. {
 154. "name" : "SLT",
 155. "size" : 32,
 156. "delay" : 1
 157. },
 158. {
 159. "name" : "SLTU",
 160. "size" : 32,
 161. "delay" : 1
 162. },
 163. {
 164. "name" : "XOR",
 165. "size" : 32,
 166. "delay" : 1
 167. },
 168. {
 169. "name" : "SRL",
 170. "size" : 32,
 171. "delay" : 1
 172. },
 173. {
 174. "name" : "SRA",
 175. "size" : 32,
 176. "delay" : 1
 177. },
 178. {
 179. "name" : "OR",
 180. "size" : 32,
 181. "delay" : 1
 182. },
 183. {
 184. "name" : "AND",
 185. "size" : 32,
 186. "delay" : 1
 187. },
 188. {
 189. "name" : "FENCE",
 190. "size" : 32,
 191. "delay" : 1
 192. },
 193. {
 194. "name" : "FENCE_I",
 195. "size" : 32,
 196. "delay" : 1
 197. },
 198. {
 199. "name" : "ECALL",
 200. "size" : 32,
 201. "delay" : 1
 202. },
 203. {
 204. "name" : "EBREAK",
 205. "size" : 32,
 206. "delay" : 1
 207. },
 208. {
 209. "name" : "URET",
 210. "size" : 32,
 211. "delay" : 1
 212. },
 213. {
 214. "name" : "SRET",
 215. "size" : 32,
 216. "delay" : 1
 217. },
 218. {
 219. "name" : "MRET",
 220. "size" : 32,
 221. "delay" : 1
 222. },
 223. {
 224. "name" : "WFI",
 225. "size" : 32,
 226. "delay" : 1
 227. },
 228. {
 229. "name" : "SFENCE.VMA",
 230. "size" : 32,
 231. "delay" : 1
 232. },
 233. {
 234. "name" : "CSRRW",
 235. "size" : 32,
 236. "delay" : 1
 237. },
 238. {
 239. "name" : "CSRRS",
 240. "size" : 32,
 241. "delay" : 1
 242. },
 243. {
 244. "name" : "CSRRC",
 245. "size" : 32,
 246. "delay" : 1
 247. },
 248. {
 249. "name" : "CSRRWI",
 250. "size" : 32,
 251. "delay" : 1
 252. },
 253. {
 254. "name" : "CSRRSI",
 255. "size" : 32,
 256. "delay" : 1
 257. },
 258. {
 259. "name" : "CSRRCI",
 260. "size" : 32,
 261. "delay" : 1
 262. },
 263. {
 264. "name" : "MUL",
 265. "size" : 32,
 266. "delay" : 5
 267. },
 268. {
 269. "name" : "MULH",
 270. "size" : 32,
 271. "delay" : 5
 272. },
 273. {
 274. "name" : "MULHSU",
 275. "size" : 320,
 276. "delay" : 5
 277. },
 278. {
 279. "name" : "MULHU",
 280. "size" : 32,
 281. "delay" : 5
 282. },
 283. {
 284. "name" : "DIV",
 285. "size" : 32,
 286. "delay" : 10
 287. },
 288. {
 289. "name" : "DIVU",
 290. "size" : 32,
 291. "delay" : 10
 292. },
 293. {
 294. "name" : "REM",
 295. "size" : 32,
 296. "delay" : 10
 297. },
 298. {
 299. "name" : "REMU",
 300. "size" : 32,
 301. "delay" : 10
 302. },
 303. {
 304. "name" : "LR.W",
 305. "size" : 32,
 306. "delay" : 1
 307. },
 308. {
 309. "name" : "SC.W",
 310. "size" : 32,
 311. "delay" : 1
 312. },
 313. {
 314. "name" : "AMOSWAP.W",
 315. "size" : 32,
 316. "delay" : 1
 317. },
 318. {
 319. "name" : "AMOADD.W",
 320. "size" : 32,
 321. "delay" : 1
 322. },
 323. {
 324. "name" : "AMOXOR.W",
 325. "size" : 32,
 326. "delay" : 1
 327. },
 328. {
 329. "name" : "AMOAND.W",
 330. "size" : 32,
 331. "delay" : 1
 332. },
 333. {
 334. "name" : "AMOOR.W",
 335. "size" : 32,
 336. "delay" : 1
 337. },
 338. {
 339. "name" : "AMOMIN.W",
 340. "size" : 32,
 341. "delay" : 1
 342. },
 343. {
 344. "name" : "AMOMAX.W",
 345. "size" : 32,
 346. "delay" : 1
 347. },
 348. {
 349. "name" : "AMOMINU.W",
 350. "size" : 32,
 351. "delay" : 1
 352. },
 353. {
 354. "name" : "AMOMAXU.W",
 355. "size" : 32,
 356. "delay" : 1
 357. },
 358. {
 359. "name" : "C.ADDI4SPN",
 360. "size" : 16,
 361. "delay" : 1
 362. },
 363. {
 364. "name" : "C.LW",
 365. "size" : 16,
 366. "delay" : 1
 367. },
 368. {
 369. "name" : "C.SW",
 370. "size" : 16,
 371. "delay" : 1
 372. },
 373. {
 374. "name" : "C.ADDI",
 375. "size" : 16,
 376. "delay" : 1
 377. },
 378. {
 379. "name" : "C.NOP",
 380. "size" : 16,
 381. "delay" : 1
 382. },
 383. {
 384. "name" : "C.JAL",
 385. "size" : 16,
 386. "delay" : 1
 387. },
 388. {
 389. "name" : "C.LI",
 390. "size" : 16,
 391. "delay" : 1
 392. },
 393. {
 394. "name" : "C.LUI",
 395. "size" : 16,
 396. "delay" : 1
 397. },
 398. {
 399. "name" : "C.ADDI16SP",
 400. "size" : 16,
 401. "delay" : 1
 402. },
 403. {
 404. "name" : "C.SRLI",
 405. "size" : 16,
 406. "delay" : 1
 407. },
 408. {
 409. "name" : "C.SRAI",
 410. "size" : 16,
 411. "delay" : 1
 412. },
 413. {
 414. "name" : "C.ANDI",
 415. "size" : 16,
 416. "delay" : 1
 417. },
 418. {
 419. "name" : "C.SUB",
 420. "size" : 16,
 421. "delay" : 1
 422. },
 423. {
 424. "name" : "C.XOR",
 425. "size" : 16,
 426. "delay" : 1
 427. },
 428. {
 429. "name" : "C.OR",
 430. "size" : 16,
 431. "delay" : 1
 432. },
 433. {
 434. "name" : "C.AND",
 435. "size" : 16,
 436. "delay" : 1
 437. },
 438. {
 439. "name" : "C.J",
 440. "size" : 16,
 441. "delay" : 1
 442. },
 443. {
 444. "name" : "C.BEQZ",
 445. "size" : 16,
 446. "delay" : [1, 3]
 447. },
 448. {
 449. "name" : "C.BNEZ",
 450. "size" : 16,
 451. "delay" : [1, 3]
 452. },
 453. {
 454. "name" : "C.SLLI",
 455. "size" : 16,
 456. "delay" : 1
 457. },
 458. {
 459. "name" : "C.LWSP",
 460. "size" : 16,
 461. "delay" : 1
 462. },
 463. {
 464. "name" : "C.MV",
 465. "size" : 16,
 466. "delay" : 1
 467. },
 468. {
 469. "name" : "C.JR",
 470. "size" : 16,
 471. "delay" : 1
 472. },
 473. {
 474. "name" : "C.ADD",
 475. "size" : 16,
 476. "delay" : 1
 477. },
 478. {
 479. "name" : "C.JALR",
 480. "size" : 16,
 481. "delay" : 1
 482. },
 483. {
 484. "name" : "C.EBREAK",
 485. "size" : 16,
 486. "delay" : 1
 487. },
 488. {
 489. "name" : "C.SWSP",
 490. "size" : 16,
 491. "delay" : 1
 492. },
 493. {
 494. "name" : "DII",
 495. "size" : 16,
 496. "delay" : 1
 497. },
 498. {
 499. "name" : "FLW",
 500. "size" : 32,
 501. "delay" : 1
 502. },
 503. {
 504. "name" : "FSW",
 505. "size" : 32,
 506. "delay" : 1
 507. },
 508. {
 509. "name" : "FMADD.S",
 510. "size" : 32,
 511. "delay" : 1
 512. },
 513. {
 514. "name" : "FMSUB.S",
 515. "size" : 32,
 516. "delay" : 1
 517. },
 518. {
 519. "name" : "FNMADD.S",
 520. "size" : 32,
 521. "delay" : 1
 522. },
 523. {
 524. "name" : "FNMSUB.S",
 525. "size" : 32,
 526. "delay" : 1
 527. },
 528. {
 529. "name" : "FADD.S",
 530. "size" : 32,
 531. "delay" : 1
 532. },
 533. {
 534. "name" : "FSUB.S",
 535. "size" : 32,
 536. "delay" : 1
 537. },
 538. {
 539. "name" : "FMUL.S",
 540. "size" : 32,
 541. "delay" : 1
 542. },
 543. {
 544. "name" : "FDIV.S",
 545. "size" : 32,
 546. "delay" : 1
 547. },
 548. {
 549. "name" : "FSQRT.S",
 550. "size" : 32,
 551. "delay" : 1
 552. },
 553. {
 554. "name" : "FSGNJ.S",
 555. "size" : 32,
 556. "delay" : 1
 557. },
 558. {
 559. "name" : "FSGNJN.S",
 560. "size" : 32,
 561. "delay" : 1
 562. },
 563. {
 564. "name" : "FSGNJX.S",
 565. "size" : 32,
 566. "delay" : 1
 567. },
 568. {
 569. "name" : "FMIN.S",
 570. "size" : 32,
 571. "delay" : 1
 572. },
 573. {
 574. "name" : "FMAX.S",
 575. "size" : 32,
 576. "delay" : 1
 577. },
 578. {
 579. "name" : "FCVT.W.S",
 580. "size" : 32,
 581. "delay" : 1
 582. },
 583. {
 584. "name" : "FCVT.WU.S",
 585. "size" : 32,
 586. "delay" : 1
 587. },
 588. {
 589. "name" : "FEQ.S",
 590. "size" : 32,
 591. "delay" : 1
 592. },
 593. {
 594. "name" : "FLT.S",
 595. "size" : 32,
 596. "delay" : 1
 597. },
 598. {
 599. "name" : "FLE.S",
 600. "size" : 32,
 601. "delay" : 1
 602. },
 603. {
 604. "name" : "FCLASS.S",
 605. "size" : 32,
 606. "delay" : 1
 607. },
 608. {
 609. "name" : "FCVT.S.W",
 610. "size" : 32,
 611. "delay" : 1
 612. },
 613. {
 614. "name" : "FCVT.S.WU",
 615. "size" : 32,
 616. "delay" : 1
 617. },
 618. {
 619. "name" : "FMV.X.W",
 620. "size" : 32,
 621. "delay" : 1
 622. },
 623. {
 624. "name" : "FMV.W.X",
 625. "size" : 32,
 626. "delay" : 1
 627. },
 628. {
 629. "name" : "C.FLW",
 630. "size" : 16,
 631. "delay" : 1
 632. },
 633. {
 634. "name" : "C.FSW",
 635. "size" : 16,
 636. "delay" : 1
 637. },
 638. {
 639. "name" : "C.FLWSP",
 640. "size" : 16,
 641. "delay" : 1
 642. },
 643. {
 644. "name" : "C.FSWSP",
 645. "size" : 16,
 646. "delay" : 1
 647. },
 648. {
 649. "name" : "FLD",
 650. "size" : 32,
 651. "delay" : 1
 652. },
 653. {
 654. "name" : "FSD",
 655. "size" : 32,
 656. "delay" : 1
 657. },
 658. {
 659. "name" : "FMADD.D",
 660. "size" : 32,
 661. "delay" : 1
 662. },
 663. {
 664. "name" : "FMSUB.D",
 665. "size" : 32,
 666. "delay" : 1
 667. },
 668. {
 669. "name" : "FNMADD.D",
 670. "size" : 32,
 671. "delay" : 1
 672. },
 673. {
 674. "name" : "FNMSUB.D",
 675. "size" : 32,
 676. "delay" : 1
 677. },
 678. {
 679. "name" : "FADD.D",
 680. "size" : 32,
 681. "delay" : 1
 682. },
 683. {
 684. "name" : "FSUB.D",
 685. "size" : 32,
 686. "delay" : 1
 687. },
 688. {
 689. "name" : "FMUL.D",
 690. "size" : 32,
 691. "delay" : 1
 692. },
 693. {
 694. "name" : "FDIV.D",
 695. "size" : 32,
 696. "delay" : 1
 697. },
 698. {
 699. "name" : "FSQRT.D",
 700. "size" : 32,
 701. "delay" : 1
 702. },
 703. {
 704. "name" : "FSGNJ.D",
 705. "size" : 32,
 706. "delay" : 1
 707. },
 708. {
 709. "name" : "FSGNJN.D",
 710. "size" : 32,
 711. "delay" : 1
 712. },
 713. {
 714. "name" : "FSGNJX.D",
 715. "size" : 32,
 716. "delay" : 1
 717. },
 718. {
 719. "name" : "FMIN.D",
 720. "size" : 32,
 721. "delay" : 1
 722. },
 723. {
 724. "name" : "FMAX.D",
 725. "size" : 32,
 726. "delay" : 1
 727. },
 728. {
 729. "name" : "FCVT.S.D",
 730. "size" : 32,
 731. "delay" : 1
 732. },
 733. {
 734. "name" : "FCVT.D.S",
 735. "size" : 32,
 736. "delay" : 1
 737. },
 738. {
 739. "name" : "FEQ.D",
 740. "size" : 32,
 741. "delay" : 1
 742. },
 743. {
 744. "name" : "FLT.D",
 745. "size" : 32,
 746. "delay" : 1
 747. },
 748. {
 749. "name" : "FLE.D",
 750. "size" : 32,
 751. "delay" : 1
 752. },
 753. {
 754. "name" : "FCLASS.D",
 755. "size" : 32,
 756. "delay" : 1
 757. },
 758. {
 759. "name" : "FCVT.W.D",
 760. "size" : 32,
 761. "delay" : 1
 762. },
 763. {
 764. "name" : "FCVT.WU.D",
 765. "size" : 32,
 766. "delay" : 1
 767. },
 768. {
 769. "name" : "FCVT.D.W",
 770. "size" : 32,
 771. "delay" : 1
 772. },
 773. {
 774. "name" : "FCVT.D.WU",
 775. "size" : 32,
 776. "delay" : 1
 777. },
 778. {
 779. "name" : "C.FLD",
 780. "size" : 16,
 781. "delay" : 1
 782. },
 783. {
 784. "name" : "C.FSD",
 785. "size" : 16,
 786. "delay" : 1
 787. },
 788. {
 789. "name" : "C.FLDSP",
 790. "size" : 16,
 791. "delay" : 1
 792. },
 793. {
 794. "name" : "C.FSDSP",
 795. "size" : 16,
 796. "delay" : 1
 797. }
 798. ],
 799. "RV32IMAC" : [
 800. {
 801. "name" : "LUI",
 802. "size" : 32,
 803. "delay" : 1
 804. },
 805. {
 806. "name" : "AUIPC",
 807. "size" : 32,
 808. "delay" : 1
 809. },
 810. {
 811. "name" : "JAL",
 812. "size" : 32,
 813. "delay" : 1
 814. },
 815. {
 816. "name" : "JALR",
 817. "size" : 32,
 818. "delay" : 1
 819. },
 820. {
 821. "name" : "BEQ",
 822. "size" : 32,
 823. "delay" : [1, 3]
 824. },
 825. {
 826. "name" : "BNE",
 827. "size" : 32,
 828. "delay" : [1, 3]
 829. },
 830. {
 831. "name" : "BLT",
 832. "size" : 32,
 833. "delay" : [1, 3]
 834. },
 835. {
 836. "name" : "BGE",
 837. "size" : 32,
 838. "delay" : [1, 3]
 839. },
 840. {
 841. "name" : "BLTU",
 842. "size" : 32,
 843. "delay" : [1, 3]
 844. },
 845. {
 846. "name" : "BGEU",
 847. "size" : 32,
 848. "delay" : [1, 3]
 849. },
 850. {
 851. "name" : "LB",
 852. "size" : 32,
 853. "delay" : 1
 854. },
 855. {
 856. "name" : "LH",
 857. "size" : 32,
 858. "delay" : 1
 859. },
 860. {
 861. "name" : "LW",
 862. "size" : 32,
 863. "delay" : 1
 864. },
 865. {
 866. "name" : "LBU",
 867. "size" : 32,
 868. "delay" : 1
 869. },
 870. {
 871. "name" : "LHU",
 872. "size" : 32,
 873. "delay" : 1
 874. },
 875. {
 876. "name" : "SB",
 877. "size" : 32,
 878. "delay" : 1
 879. },
 880. {
 881. "name" : "SH",
 882. "size" : 32,
 883. "delay" : 1
 884. },
 885. {
 886. "name" : "SW",
 887. "size" : 32,
 888. "delay" : 1
 889. },
 890. {
 891. "name" : "ADDI",
 892. "size" : 32,
 893. "delay" : 1
 894. },
 895. {
 896. "name" : "SLTI",
 897. "size" : 32,
 898. "delay" : 1
 899. },
 900. {
 901. "name" : "SLTIU",
 902. "size" : 32,
 903. "delay" : 1
 904. },
 905. {
 906. "name" : "XORI",
 907. "size" : 32,
 908. "delay" : 1
 909. },
 910. {
 911. "name" : "ORI",
 912. "size" : 32,
 913. "delay" : 1
 914. },
 915. {
 916. "name" : "ANDI",
 917. "size" : 32,
 918. "delay" : 1
 919. },
 920. {
 921. "name" : "SLLI",
 922. "size" : 32,
 923. "delay" : 1
 924. },
 925. {
 926. "name" : "SRLI",
 927. "size" : 32,
 928. "delay" : 1
 929. },
 930. {
 931. "name" : "SRAI",
 932. "size" : 32,
 933. "delay" : 1
 934. },
 935. {
 936. "name" : "ADD",
 937. "size" : 32,
 938. "delay" : 1
 939. },
 940. {
 941. "name" : "SUB",
 942. "size" : 32,
 943. "delay" : 1
 944. },
 945. {
 946. "name" : "SLL",
 947. "size" : 32,
 948. "delay" : 1
 949. },
 950. {
 951. "name" : "SLT",
 952. "size" : 32,
 953. "delay" : 1
 954. },
 955. {
 956. "name" : "SLTU",
 957. "size" : 32,
 958. "delay" : 1
 959. },
 960. {
 961. "name" : "XOR",
 962. "size" : 32,
 963. "delay" : 1
 964. },
 965. {
 966. "name" : "SRL",
 967. "size" : 32,
 968. "delay" : 1
 969. },
 970. {
 971. "name" : "SRA",
 972. "size" : 32,
 973. "delay" : 1
 974. },
 975. {
 976. "name" : "OR",
 977. "size" : 32,
 978. "delay" : 1
 979. },
 980. {
 981. "name" : "AND",
 982. "size" : 32,
 983. "delay" : 1
 984. },
 985. {
 986. "name" : "FENCE",
 987. "size" : 32,
 988. "delay" : 1
 989. },
 990. {
 991. "name" : "FENCE_I",
 992. "size" : 32,
 993. "delay" : 1
 994. },
 995. {
 996. "name" : "ECALL",
 997. "size" : 32,
 998. "delay" : 1
 999. },
 1000. {
 1001. "name" : "EBREAK",
 1002. "size" : 32,
 1003. "delay" : 1
 1004. },
 1005. {
 1006. "name" : "URET",
 1007. "size" : 32,
 1008. "delay" : 1
 1009. },
 1010. {
 1011. "name" : "SRET",
 1012. "size" : 32,
 1013. "delay" : 1
 1014. },
 1015. {
 1016. "name" : "MRET",
 1017. "size" : 32,
 1018. "delay" : 1
 1019. },
 1020. {
 1021. "name" : "WFI",
 1022. "size" : 32,
 1023. "delay" : 1
 1024. },
 1025. {
 1026. "name" : "SFENCE.VMA",
 1027. "size" : 32,
 1028. "delay" : 1
 1029. },
 1030. {
 1031. "name" : "CSRRW",
 1032. "size" : 32,
 1033. "delay" : 1
 1034. },
 1035. {
 1036. "name" : "CSRRS",
 1037. "size" : 32,
 1038. "delay" : 1
 1039. },
 1040. {
 1041. "name" : "CSRRC",
 1042. "size" : 32,
 1043. "delay" : 1
 1044. },
 1045. {
 1046. "name" : "CSRRWI",
 1047. "size" : 32,
 1048. "delay" : 1
 1049. },
 1050. {
 1051. "name" : "CSRRSI",
 1052. "size" : 32,
 1053. "delay" : 1
 1054. },
 1055. {
 1056. "name" : "CSRRCI",
 1057. "size" : 32,
 1058. "delay" : 1
 1059. },
 1060. {
 1061. "name" : "MUL",
 1062. "size" : 32,
 1063. "delay" : 5
 1064. },
 1065. {
 1066. "name" : "MULH",
 1067. "size" : 32,
 1068. "delay" : 5
 1069. },
 1070. {
 1071. "name" : "MULHSU",
 1072. "size" : 32,
 1073. "delay" : 5
 1074. },
 1075. {
 1076. "name" : "MULHU",
 1077. "size" : 32,
 1078. "delay" : 5
 1079. },
 1080. {
 1081. "name" : "DIV",
 1082. "size" : 32,
 1083. "delay" : 10
 1084. },
 1085. {
 1086. "name" : "DIVU",
 1087. "size" : 32,
 1088. "delay" : 10
 1089. },
 1090. {
 1091. "name" : "REM",
 1092. "size" : 32,
 1093. "delay" : 10
 1094. },
 1095. {
 1096. "name" : "REMU",
 1097. "size" : 32,
 1098. "delay" : 10
 1099. },
 1100. {
 1101. "name" : "LR.W",
 1102. "size" : 32,
 1103. "delay" : 1
 1104. },
 1105. {
 1106. "name" : "SC.W",
 1107. "size" : 32,
 1108. "delay" : 1
 1109. },
 1110. {
 1111. "name" : "AMOSWAP.W",
 1112. "size" : 32,
 1113. "delay" : 1
 1114. },
 1115. {
 1116. "name" : "AMOADD.W",
 1117. "size" : 32,
 1118. "delay" : 1
 1119. },
 1120. {
 1121. "name" : "AMOXOR.W",
 1122. "size" : 32,
 1123. "delay" : 1
 1124. },
 1125. {
 1126. "name" : "AMOAND.W",
 1127. "size" : 32,
 1128. "delay" : 1
 1129. },
 1130. {
 1131. "name" : "AMOOR.W",
 1132. "size" : 32,
 1133. "delay" : 1
 1134. },
 1135. {
 1136. "name" : "AMOMIN.W",
 1137. "size" : 32,
 1138. "delay" : 1
 1139. },
 1140. {
 1141. "name" : "AMOMAX.W",
 1142. "size" : 32,
 1143. "delay" : 1
 1144. },
 1145. {
 1146. "name" : "AMOMINU.W",
 1147. "size" : 32,
 1148. "delay" : 1
 1149. },
 1150. {
 1151. "name" : "AMOMAXU.W",
 1152. "size" : 32,
 1153. "delay" : 1
 1154. },
 1155. {
 1156. "name" : "C.ADDI4SPN",
 1157. "size" : 16,
 1158. "delay" : 1
 1159. },
 1160. {
 1161. "name" : "C.LW",
 1162. "size" : 16,
 1163. "delay" : 1
 1164. },
 1165. {
 1166. "name" : "C.SW",
 1167. "size" : 16,
 1168. "delay" : 1
 1169. },
 1170. {
 1171. "name" : "C.ADDI",
 1172. "size" : 16,
 1173. "delay" : 1
 1174. },
 1175. {
 1176. "name" : "C.NOP",
 1177. "size" : 16,
 1178. "delay" : 1
 1179. },
 1180. {
 1181. "name" : "C.JAL",
 1182. "size" : 16,
 1183. "delay" : 1
 1184. },
 1185. {
 1186. "name" : "C.LI",
 1187. "size" : 16,
 1188. "delay" : 1
 1189. },
 1190. {
 1191. "name" : "C.LUI",
 1192. "size" : 16,
 1193. "delay" : 1
 1194. },
 1195. {
 1196. "name" : "C.ADDI16SP",
 1197. "size" : 16,
 1198. "delay" : 1
 1199. },
 1200. {
 1201. "name" : "C.SRLI",
 1202. "size" : 16,
 1203. "delay" : 1
 1204. },
 1205. {
 1206. "name" : "C.SRAI",
 1207. "size" : 16,
 1208. "delay" : 1
 1209. },
 1210. {
 1211. "name" : "C.ANDI",
 1212. "size" : 16,
 1213. "delay" : 1
 1214. },
 1215. {
 1216. "name" : "C.SUB",
 1217. "size" : 16,
 1218. "delay" : 1
 1219. },
 1220. {
 1221. "name" : "C.XOR",
 1222. "size" : 16,
 1223. "delay" : 1
 1224. },
 1225. {
 1226. "name" : "C.OR",
 1227. "size" : 16,
 1228. "delay" : 1
 1229. },
 1230. {
 1231. "name" : "C.AND",
 1232. "size" : 16,
 1233. "delay" : 1
 1234. },
 1235. {
 1236. "name" : "C.J",
 1237. "size" : 16,
 1238. "delay" : 1
 1239. },
 1240. {
 1241. "name" : "C.BEQZ",
 1242. "size" : 16,
 1243. "delay" : [1, 3]
 1244. },
 1245. {
 1246. "name" : "C.BNEZ",
 1247. "size" : 16,
 1248. "delay" : [1, 3]
 1249. },
 1250. {
 1251. "name" : "C.SLLI",
 1252. "size" : 16,
 1253. "delay" : 1
 1254. },
 1255. {
 1256. "name" : "C.LWSP",
 1257. "size" : 16,
 1258. "delay" : 1
 1259. },
 1260. {
 1261. "name" : "C.MV",
 1262. "size" : 16,
 1263. "delay" : 1
 1264. },
 1265. {
 1266. "name" : "C.JR",
 1267. "size" : 16,
 1268. "delay" : 1
 1269. },
 1270. {
 1271. "name" : "C.ADD",
 1272. "size" : 16,
 1273. "delay" : 1
 1274. },
 1275. {
 1276. "name" : "C.JALR",
 1277. "size" : 16,
 1278. "delay" : 1
 1279. },
 1280. {
 1281. "name" : "C.EBREAK",
 1282. "size" : 16,
 1283. "delay" : 1
 1284. },
 1285. {
 1286. "name" : "C.SWSP",
 1287. "size" : 16,
 1288. "delay" : 1
 1289. },
 1290. {
 1291. "name" : "DII",
 1292. "size" : 16,
 1293. "delay" : 1
 1294. }
 1295. ],
 1296. "RV64IA" : [
 1297. {
 1298. "name" : "LWU",
 1299. "size" : 32,
 1300. "delay" : 1
 1301. },
 1302. {
 1303. "name" : "LD",
 1304. "size" : 32,
 1305. "delay" : 1
 1306. },
 1307. {
 1308. "name" : "SD",
 1309. "size" : 32,
 1310. "delay" : 1
 1311. },
 1312. {
 1313. "name" : "SLLI",
 1314. "size" : 32,
 1315. "delay" : 1
 1316. },
 1317. {
 1318. "name" : "SRLI",
 1319. "size" : 32,
 1320. "delay" : 1
 1321. },
 1322. {
 1323. "name" : "SRAI",
 1324. "size" : 32,
 1325. "delay" : 1
 1326. },
 1327. {
 1328. "name" : "ADDIW",
 1329. "size" : 32,
 1330. "delay" : 1
 1331. },
 1332. {
 1333. "name" : "SLLIW",
 1334. "size" : 32,
 1335. "delay" : 1
 1336. },
 1337. {
 1338. "name" : "SRLIW",
 1339. "size" : 32,
 1340. "delay" : 1
 1341. },
 1342. {
 1343. "name" : "SRAIW",
 1344. "size" : 32,
 1345. "delay" : 1
 1346. },
 1347. {
 1348. "name" : "ADDW",
 1349. "size" : 32,
 1350. "delay" : 1
 1351. },
 1352. {
 1353. "name" : "SUBW",
 1354. "size" : 32,
 1355. "delay" : 1
 1356. },
 1357. {
 1358. "name" : "SLLW",
 1359. "size" : 32,
 1360. "delay" : 1
 1361. },
 1362. {
 1363. "name" : "SRLW",
 1364. "size" : 32,
 1365. "delay" : 1
 1366. },
 1367. {
 1368. "name" : "SRAW",
 1369. "size" : 32,
 1370. "delay" : 1
 1371. },
 1372. {
 1373. "name" : "LUI",
 1374. "size" : 32,
 1375. "delay" : 1
 1376. },
 1377. {
 1378. "name" : "AUIPC",
 1379. "size" : 32,
 1380. "delay" : 1
 1381. },
 1382. {
 1383. "name" : "JAL",
 1384. "size" : 32,
 1385. "delay" : 1
 1386. },
 1387. {
 1388. "name" : "JALR",
 1389. "size" : 32,
 1390. "delay" : 1
 1391. },
 1392. {
 1393. "name" : "BEQ",
 1394. "size" : 32,
 1395. "delay" : [1, 3]
 1396. },
 1397. {
 1398. "name" : "BNE",
 1399. "size" : 32,
 1400. "delay" : [1, 3]
 1401. },
 1402. {
 1403. "name" : "BLT",
 1404. "size" : 32,
 1405. "delay" : [1, 3]
 1406. },
 1407. {
 1408. "name" : "BGE",
 1409. "size" : 32,
 1410. "delay" : [1, 3]
 1411. },
 1412. {
 1413. "name" : "BLTU",
 1414. "size" : 32,
 1415. "delay" : [1, 3]
 1416. },
 1417. {
 1418. "name" : "BGEU",
 1419. "size" : 32,
 1420. "delay" : [1, 3]
 1421. },
 1422. {
 1423. "name" : "LB",
 1424. "size" : 32,
 1425. "delay" : 1
 1426. },
 1427. {
 1428. "name" : "LH",
 1429. "size" : 32,
 1430. "delay" : 1
 1431. },
 1432. {
 1433. "name" : "LW",
 1434. "size" : 32,
 1435. "delay" : 1
 1436. },
 1437. {
 1438. "name" : "LBU",
 1439. "size" : 32,
 1440. "delay" : 1
 1441. },
 1442. {
 1443. "name" : "LHU",
 1444. "size" : 32,
 1445. "delay" : 1
 1446. },
 1447. {
 1448. "name" : "SB",
 1449. "size" : 32,
 1450. "delay" : 1
 1451. },
 1452. {
 1453. "name" : "SH",
 1454. "size" : 32,
 1455. "delay" : 1
 1456. },
 1457. {
 1458. "name" : "SW",
 1459. "size" : 32,
 1460. "delay" : 1
 1461. },
 1462. {
 1463. "name" : "ADDI",
 1464. "size" : 32,
 1465. "delay" : 1
 1466. },
 1467. {
 1468. "name" : "SLTI",
 1469. "size" : 32,
 1470. "delay" : 1
 1471. },
 1472. {
 1473. "name" : "SLTIU",
 1474. "size" : 32,
 1475. "delay" : 1
 1476. },
 1477. {
 1478. "name" : "XORI",
 1479. "size" : 32,
 1480. "delay" : 1
 1481. },
 1482. {
 1483. "name" : "ORI",
 1484. "size" : 32,
 1485. "delay" : 1
 1486. },
 1487. {
 1488. "name" : "ANDI",
 1489. "size" : 32,
 1490. "delay" : 1
 1491. },
 1492. {
 1493. "name" : "ADD",
 1494. "size" : 32,
 1495. "delay" : 1
 1496. },
 1497. {
 1498. "name" : "SUB",
 1499. "size" : 32,
 1500. "delay" : 1
 1501. },
 1502. {
 1503. "name" : "SLL",
 1504. "size" : 32,
 1505. "delay" : 1
 1506. },
 1507. {
 1508. "name" : "SLT",
 1509. "size" : 32,
 1510. "delay" : 1
 1511. },
 1512. {
 1513. "name" : "SLTU",
 1514. "size" : 32,
 1515. "delay" : 1
 1516. },
 1517. {
 1518. "name" : "XOR",
 1519. "size" : 32,
 1520. "delay" : 1
 1521. },
 1522. {
 1523. "name" : "SRL",
 1524. "size" : 32,
 1525. "delay" : 1
 1526. },
 1527. {
 1528. "name" : "SRA",
 1529. "size" : 32,
 1530. "delay" : 1
 1531. },
 1532. {
 1533. "name" : "OR",
 1534. "size" : 32,
 1535. "delay" : 1
 1536. },
 1537. {
 1538. "name" : "AND",
 1539. "size" : 32,
 1540. "delay" : 1
 1541. },
 1542. {
 1543. "name" : "FENCE",
 1544. "size" : 32,
 1545. "delay" : 1
 1546. },
 1547. {
 1548. "name" : "FENCE_I",
 1549. "size" : 32,
 1550. "delay" : 1
 1551. },
 1552. {
 1553. "name" : "ECALL",
 1554. "size" : 32,
 1555. "delay" : 1
 1556. },
 1557. {
 1558. "name" : "EBREAK",
 1559. "size" : 32,
 1560. "delay" : 1
 1561. },
 1562. {
 1563. "name" : "URET",
 1564. "size" : 32,
 1565. "delay" : 1
 1566. },
 1567. {
 1568. "name" : "SRET",
 1569. "size" : 32,
 1570. "delay" : 1
 1571. },
 1572. {
 1573. "name" : "MRET",
 1574. "size" : 32,
 1575. "delay" : 1
 1576. },
 1577. {
 1578. "name" : "WFI",
 1579. "size" : 32,
 1580. "delay" : 1
 1581. },
 1582. {
 1583. "name" : "SFENCE.VMA",
 1584. "size" : 32,
 1585. "delay" : 1
 1586. },
 1587. {
 1588. "name" : "CSRRW",
 1589. "size" : 32,
 1590. "delay" : 1
 1591. },
 1592. {
 1593. "name" : "CSRRS",
 1594. "size" : 32,
 1595. "delay" : 1
 1596. },
 1597. {
 1598. "name" : "CSRRC",
 1599. "size" : 32,
 1600. "delay" : 1
 1601. },
 1602. {
 1603. "name" : "CSRRWI",
 1604. "size" : 32,
 1605. "delay" : 1
 1606. },
 1607. {
 1608. "name" : "CSRRSI",
 1609. "size" : 32,
 1610. "delay" : 1
 1611. },
 1612. {
 1613. "name" : "CSRRCI",
 1614. "size" : 32,
 1615. "delay" : 1
 1616. },
 1617. {
 1618. "name" : "LR.D",
 1619. "size" : 32,
 1620. "delay" : 1
 1621. },
 1622. {
 1623. "name" : "SC.D",
 1624. "size" : 32,
 1625. "delay" : 1
 1626. },
 1627. {
 1628. "name" : "AMOSWAP.D",
 1629. "size" : 32,
 1630. "delay" : 1
 1631. },
 1632. {
 1633. "name" : "AMOADD.D",
 1634. "size" : 32,
 1635. "delay" : 1
 1636. },
 1637. {
 1638. "name" : "AMOXOR.D",
 1639. "size" : 32,
 1640. "delay" : 1
 1641. },
 1642. {
 1643. "name" : "AMOAND.D",
 1644. "size" : 32,
 1645. "delay" : 1
 1646. },
 1647. {
 1648. "name" : "AMOOR.D",
 1649. "size" : 32,
 1650. "delay" : 1
 1651. },
 1652. {
 1653. "name" : "AMOMIN.D",
 1654. "size" : 32,
 1655. "delay" : 1
 1656. },
 1657. {
 1658. "name" : "AMOMAX.D",
 1659. "size" : 32,
 1660. "delay" : 1
 1661. },
 1662. {
 1663. "name" : "AMOMINU.D",
 1664. "size" : 32,
 1665. "delay" : 1
 1666. },
 1667. {
 1668. "name" : "AMOMAXU.D",
 1669. "size" : 32,
 1670. "delay" : 1
 1671. },
 1672. {
 1673. "name" : "LR.W",
 1674. "size" : 32,
 1675. "delay" : 1
 1676. },
 1677. {
 1678. "name" : "SC.W",
 1679. "size" : 32,
 1680. "delay" : 1
 1681. },
 1682. {
 1683. "name" : "AMOSWAP.W",
 1684. "size" : 32,
 1685. "delay" : 1
 1686. },
 1687. {
 1688. "name" : "AMOADD.W",
 1689. "size" : 32,
 1690. "delay" : 1
 1691. },
 1692. {
 1693. "name" : "AMOXOR.W",
 1694. "size" : 32,
 1695. "delay" : 1
 1696. },
 1697. {
 1698. "name" : "AMOAND.W",
 1699. "size" : 32,
 1700. "delay" : 1
 1701. },
 1702. {
 1703. "name" : "AMOOR.W",
 1704. "size" : 32,
 1705. "delay" : 1
 1706. },
 1707. {
 1708. "name" : "AMOMIN.W",
 1709. "size" : 32,
 1710. "delay" : 1
 1711. },
 1712. {
 1713. "name" : "AMOMAX.W",
 1714. "size" : 32,
 1715. "delay" : 1
 1716. },
 1717. {
 1718. "name" : "AMOMINU.W",
 1719. "size" : 32,
 1720. "delay" : 1
 1721. },
 1722. {
 1723. "name" : "AMOMAXU.W",
 1724. "size" : 32,
 1725. "delay" : 1
 1726. }
 1727. ]
 1728. }